Biuro Karier UKW

Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

27.08.2018

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem  30 września  2018 r.

Nagroda w konkursie  –  5 000 złotych .

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia  2018 r.


Formularz zgłoszenia zajdziecie w  Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:
1) jednostronne streszczenie pracy;
2) potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
3) 0pinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza  na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych                                                                                                         

00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:                                                        

tel.603 626 656 ; e-mail : office@tworzywa.org.pl

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla tworzyw sztucznych; Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych;                                                                                                                         

 

Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych. Staramy się rozwijać zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.


 

Pobierz pliki