Biuro Karier UKW

Informacje o projekcie

 

Badanie kompetencji, doradztwo zawodowe, coaching kariery – to najważniejsze elementy projektu „Biuro Karier pomostem do kariery”, którymi zostali objęci studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nasza uczelnia otrzymała na ten cel ponad 1,1 mln zł.
Projekt skierowany był do studentów ostatnich roczników studiów I i II stopnia. Zakończył  się sukcesem we wrześniu 2018r.

 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z kilku form pomocy.


Badanie kompetencji studentów UKW.


W ramach projektu zostało zakupione specjalistyczne narzędzie diagnostyczne, które umożliwiało przeprowadzanie badań kompetencji „miękkich” i „twardych” wśród studentów ostatnich roczników studiów. Dla każdej przebadanej osoby powstał indywidualny raport ukazujący poziom kompetencji w badanych obszarach. Na podstawie przeprowadzonych badań pracownicy BK mogli zaplanować odpowiednie formy wsparcia dla osób zainteresowanych uzupełnieniem zdiagnozowanych braków kompetencyjnych.    

Doradztwo zawodowe.

Każdy uczestnik projektu mógł skorzystać z dwóch konsultacji doradczych. W ramach spotkań z doradcą studenci mogli omówić raport z badania kompetencji. Zdiagnozowane zostały potrzeby oraz obszary do dalszej pracy. Doradca zawodowy udzielał pomocy przy wyborze odpowiedniego miejsca zatrudnienia, przygotował studenta do aktywnego poszukiwania pracy, wspierał proces podjęcia zatrudnienia oraz udzielał informacji o możliwościach dalszego kształcenia i aktualnej sytuacji na rynku pracy.   

 
Coaching kariery.

Indywidualne sesje z coachem oraz szkolenia prowadzone były w obszarach zdiagnozowanych potrzeb studentów. Celem coachingu kariery było rozwijanie kompetencji potrzebnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Coaching kariery został również rozbudowany o zagadnienia rekrutacyjne m.in. przygotowaliśmy studentów do rekrutacji Assessment Center - powszechnie stosowanej metody rekrutacji i selekcji pracowników w międzynarodowych firmach.    


Mentoring i coaching zawodowy.

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z pracodawcami w celu przeprowadzenia mentoringu. Studenci, którzy przy pomocy Biura Karier znależli zatrudnienie zgodne ze swoją ścieżką kształcenia zostali objęci opieką mentora w firmie. Mentor wyznaczony przez pracodawcę miał za zadanie wprowadzić pracownika (absolwenta UKW) w zadania na stanowisku pracy oraz w strukturę przedsiębiorstwa, przewodniczył mu, doradzał, dzielił się doświadczeniem zawodowym. Absolwent, który przez okres 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy był objęty mentoringiem, jednocześnie mógł liczyć na wsparcie coacha zawodowego w Biurze Karier. W procesie coachingowym absolwent nabył umiejętności adaptacji w miejscu pracy oraz zaplanował ścieżkę kariery w odniesieniu do zajmowanego stanowiska oraz związanych z nim możliwości zawodowych.


Doradztwo przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy mogły skorzystać ze wsparcia doradcy przedsiębiorczości. Wprowadzono kompleksowe poradnictwo indywidualne oraz cykl szkoleń w ramach Akademii Biznesu m.in. kwestie formalno-prawne zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwanie finansowania, planowanie biznesu, techniki marketingowe i negocjacyjne, prawo pracy.

 

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pomost-do-kariery

Projekt autorstwa pracowników Biura Karier UKW, Pauliny Kantor-Narloch i Kingi Perczyńskiej powstał przy współpracy Biura Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem. Znalazł się na liście konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 129 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego tylko 28 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Wniosek UKW jako jedyny z Bydgoszczy uzyskał łączną sumę 123 punktów i znalazł się na 11. miejscu listy rankingowej. 101 wnioski uzyskały ocenę negatywną. Dokładna kwota projektu to 1 164 302,64 zł.