Biuro Karier UKW

Biuro Karier pomostem do kariery

Informacje o projekcie

19.07.2016

 

Badanie kompetencji, doradztwo zawodowe, coaching kariery – to najważniejsze elementy projektu „Biuro Karier pomostem do kariery”, którymi zostaną objęci studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nasza uczelnia otrzymała na ten cel ponad 1,1 mln zł.
Rekrutacja w projekcie, który jest skierowany do ostatnich roczników studiów I i II stopnia, rozpocznie się już w październiku br. i potrwa do 2018 roku. Obejmie on 400 studentów.

 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z kilku form pomocy.


Badanie kompetencji studentów UKW.


W ramach projektu zostanie zakupione specjalistyczne narzędzie diagnostyczne, które umożliwi przeprowadzenie badania kompetencji „miękkich” i „twardych” wśród studentów ostatnich roczników studiów. Dla każdej przebadanej osoby powstanie indywidualny raport ukazujący poziom kompetencji w badanych obszarach. Na podstawie przeprowadzonych badań pracownicy BK będą mogli zaplanować odpowiednie formy wsparcia dla osób zainteresowanych uzupełnieniem zdiagnozowanych braków kompetencyjnych.    

Doradztwo zawodowe.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z dwóch konsultacji doradczych. W ramach spotkań z doradcą studenci będą mogli omówić raport z badania kompetencji. Zdiagnozowane zostaną potrzeby oraz obszary do dalszej pracy. Doradca zawodowy będzie udzielał pomocy przy wyborze odpowiedniego miejsca zatrudnienia, przygotuje studenta do aktywnego poszukiwania pracy, będzie wspierał proces podjęcia zatrudnienia oraz udzieli informacji o możliwościach dalszego kształcenia i aktualnej sytuacji na rynku pracy.   

 
Coaching kariery.

Indywidualne sesje z coachem oraz szkolenia prowadzone będą w obszarach zdiagnozowanych potrzeb studentów. Celem coachingu kariery będzie rozwijanie kompetencji potrzebnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Coaching kariery zostanie również rozbudowany o zagadnienia rekrutacyjne m.in. przygotujemy studentów do rekrutacji Assessment Center powszechnie stosowanej metody rekrutacji i selekcji pracowników w międzynarodowych firmach.    


Mentoring i coaching zawodowy.

W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca z pracodawcami w celu przeprowadzenia mentoringu. Studenci, którzy przy pomocy Biura Karier znajdą zatrudnienie zgodne ze swoją ścieżką kształcenia zostaną objęci opieką mentora w firmie. Mentor wyznaczony przez pracodawcę będzie miał za zadanie wprowadzić pracownika (absolwenta UKW) w zadania na stanowisku pracy oraz w strukturę przedsiębiorstwa, będzie mu przewodniczył, doradzał, dzielił się doświadczeniem zawodowym. Absolwent, który przez okres 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy będzie objęty mentoringiem, jednocześnie może liczyć na wsparcie coacha zawodowego w Biurze Karier. W procesie coachingowym absolwent nabędzie umiejętności adaptacji w miejscu pracy oraz zaplanuje ścieżkę kariery w odniesieniu do zajmowanego stanowiska oraz związanych z nim możliwości zawodowych.


Doradztwo przedsiębiorczości.

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia doradcy przedsiębiorczości. Prowadzone kompleksowo poradnictwo indywidualne oraz cykl szkoleń w ramach Akademii Biznesu będą obejmowały m.in. kwestie formalno-prawne zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwanie finansowania, planowanie biznesu, techniki marketingowe i negocjacyjne, prawo pracy.


Projekt ten przewiduje również przeszkolenie i podniesienie kompetencji trzech pracowników Biura Karier, którzy będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

 

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/pomost-do-kariery

Projekt autorstwa pracowników Biura Karier UKW, Pauliny Kantor-Narloch i Kingi Perczyńskiej powstał przy współpracy Biura Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem. Znalazł się na liście konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 129 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego tylko 28 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Wniosek UKW jako jedyny z Bydgoszczy uzyskał łączną sumę 123 punktów i znalazł się na 11. miejscu listy rankingowej. 101 wnioski uzyskały ocenę negatywną. Dokładna kwota projektu to 1 164 302,64 zł.