Biuro Karier UKW

Praktyki studenckie i absolwenckie

Praktyki absolwenckie - nowelizacja ustawy

20.08.2015

7 sierpnia 2015 r. w sejmie został złożony poselski projekt nowelizacji ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. 

 

1. Praktyka będzie odpłatna

 

Do tej pory, to pracodawca decydował o tym, czy praktykant otrzyma wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach praktyk. Nowelizacja zakłada, że praktyka absolwencka będzie odbywać się odpłatnie. Najniższe wynagrodzenie dla praktykanta ma wynosić 20 procent minimalnego wynagrodzenia - to w przybliżeniu 300 zł na rękę.

Nie zmieni się maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego dla praktykanta - nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności minimalnej płacy, która od 2016 r. w Polsce wynosi 1850 zł brutto.

2. Praktykant będzie ubezpieczony

 

Praktykant zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Składki będą odprowadzane przez podmiot przyjmujący na praktykę, a podstawę ich wymiaru będzie stanowić kwota wypłacanego wynagrodzenia.

 

3. Praktykant ma prawo do wolnych dni


W okresie odbywania praktyk praktykantowi będą przysługować trzy dni wolne i nie straci prawa do świadczenia pięniężnego za te dni.

 

4. Pracodawca podpisze umowę z praktykantem

Umowa powinna określać w szczególności: nazwę stanowiska pracy, w ramach którego praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne, zakres zadań przewidzianych do realizacji przez praktykanta, kwalifikacje i umiejętności, które praktykant ma uzyskać, okres odbywania praktyki oraz wysokość świadczenia pieniężnego.

 

5. Praktykantem zajmie się wyznaczony przez pracodawcę opiekun

 

Nowelizacja zobowiązuje pracodawcę do wyznaczenia osoby, która będzie pełniła funkcję opiekuna praktykanta. Opiekun będzie kierował wykonywaniem zadań przez praktykanta oraz monitorował i oceniał jego postępy.

 

6. Praktykant otrzyma zaświadczenie

 

Pracodawca będzie zobowiązany do wystawienia pisemnego zaświadczenia o odbyciu praktyki.

 

Ustawa nie weszła jeszcze w życie. Praktyki absolwenckie realizowane są na podstawie przepisów dotychczasowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052).