Biuro Karier UKW

Staże z PUP

Co to jest staż?

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (wg Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Kto finansuje?

Staż może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 lub Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) bądź finansowany ze środków Funduszu Pracy.

W przypadku organizowania stażu u organizatora w ramach dodatkowo przyznanych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub ze środków Unii Europejskiej mogą zostać określone dodatkowe kryteria wynikające z właściwego programu. 

Warunki odbywania stażu

Staż z PUP trwa od 3 do 6 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy wypłaca stażyście stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku za pełny miesiąc oraz opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu stażyście przysługuje 2 dni wolnego od pracy.

Kto może skorzystać ze stażu?

Do odbycia stażu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, objęte II profilem pomocy i jednocześnie spełniające kryteria wynikające z aktualnego programu.


Osoby kierowane na staż nie mogą posiadać doświadczenia zawodowego na stanowisku na którym ubiegają się o odbywanie stażu, w tym praktycznej nauki zawodu.

 

Osoba bezrobotna może zostać skierowana drugi raz na staż, po upływie okresu 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego stażu.

 

 

Więcej informacji: http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/953085-staze-i-bony-stazowe

Aktualne oferty stażu (wyszukiwarka): http://bydgoszcz.praca.gov.pl/oferty-pracy