Biuro Karier UKW

Oferty pracy


Nazwa firmy / instytucji
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
Adres
Chocimska, 24
00-791 Warszawa
Nazwa stanowiska
fizyk/chemik/pokrewne
Liczba osób
1
Termin składania podań
21.11.2019
Branża
Badania/Rozwój
Charakter pracy
stała
Lokalizacja
Polska
Wymagania

        I.            Wymagania konieczne

·         Ukończone studia I lub II stopnia z zakresu fizyki, chemii, inżynierii środowiska, inżynierii biomedycznej lub pokrewnych.

·         Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

·         Dyspozycyjność.

·         Biegła znajomość programów MS Word i MS Excel.

·         Umiejętność pracy w zespole.

·         Dokładność oraz umiejętność efektywnego działania.

·         Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

     II.            Dodatkowym atutem będą

·         Doświadczenie zawodowe w zakresie realizowanych zadań.

Opis wykonywanych zadań

·         Udział w prowadzeniu działalności naukowej i usługowej w dziedzinie reprezentowanej przez Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii.

·         Badanie  stężenia radionuklidów w wodzie i powietrzu.

·         Wykonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych żywności i prób środowiskowych.

·         Badania naturalnej promieniotwórczości surowców, materiałów budowlanych i odpadów przemysłowych.

·         Wykonywane pomiarów parametrów fizycznych, medycznych aparatów rentgenowskich ogólnodiagnostycznych, stomatologicznych, mammograficznych, tomografii  komputerowej
na terenie całej  Polski.

·         Opracowywanie wyników i przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych pomiarów
i badań.

Warunki zatrudnienia

        I.            Wymagane dokumenty i oświadczenia

·         List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV);

·         kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;

·         Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy;

·         Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Inżyniera/fizyka/ chemika w Zakładzie Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii NIZP-PZH, ogłoszonego
15 października 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

                     Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

 

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

 

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie
do 31.10.2019 r.;

z dopiskiem „konkurs na stanowisko Inżyniera/fizyka/ chemika w Zakładzie Higieny Radiacyjnej
i Radiobiologii NIZP-PZH”.

     II.            Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 

Sposób kontaktowania
e-mail lub poczta
Osoba do kontaktu
mgr Dominika Ptak